Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

V našom záujme je prísne chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a starostlivo ich chrániť pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť.


Prečítajte si prosím nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov, čím sa dozviete, ako používame a chránime informácie, ktoré nám poskytnete.

 

I.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je Atmana s.r.o. IČO: 50672941, DIČ: 2120415110 so sídlom Hviezdoslavova 1400/14, 02801 Trstená (ďalej len: „prevádzkovateľ"). Spoločnosť Atmana s.r.o. je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66958/L.

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Atmana s.r.o.
adresa: Hviezdoslavova 1400/14, 02801 Trstená
email: info@navratkuzdraviu.sk
telefón: 0944732996

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať:
• meno a priezvisko, Vašu adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre
• Vašu e-mailovú adresu (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
• voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
• telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH

Pokiaľ ste u nás registrovaný zhromažďujeme:
• meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
• prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

 

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.navratkuzdraviu.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil".

 

Použitie zhromaždených informácií

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, ako je uvedené vyššie, používame tieto vaše osobné údaje na:
• spracovanie vašich objednávok tovaru a služieb
• korešpondenciu s vami ohľadom vašich objednávok
• odpovedanie na vami zaslané otázky

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy. Naši sprostredkovatelia, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú pre nás na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom, dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

1. Príjemcovia osobných údajov sú:

• Slovenská pošta, a.s. (prepravná spoločnosť), so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (prepravná spoločnosť), Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

• Zásielkovňa s. r. o. (prepravná spoločnosť), so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

• Global Payments s.r.o., prevázkovateľovi platobnej brány GP webpay, ak ste si zvolili platbu kartou online. V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453.

 

Spracovatelia externých služieb

• ALŠAK JK s.r.o. (účtovníctvo), Oravské nábrežie 155/23, 027 44 Tvrdošín, IČO: 50596705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.66943/L

• Master Internet, s.r.o. (hosting), Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 41160

2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer).


2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk.

 

VIII.
Súbory cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení, a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači pri návšteve našej webovej stránky a slúžia na lepšie prispôsobenie webových stránok individuálnym potrebám užívateľov.

 

Súbory cookies pomáhajú

• k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami
• pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať

 

Aké typy cookies existujú?

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto je k vám na web umiestňuje, to je na:

• Cookie prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webe, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
• Cookie tretej strany (third party cookie) - sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

• Krátkodobé (session cookie) - vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.
• Dlhodobé (persistent cookie) - po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenie cookie).

 

Aké cookies používame a prečo?

Na našom webe používame tieto cookies:

• Technické - prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, to je pamätanie si údajov pre zadávanie komentárov či iné
• Google Analytics - prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
• DoubleClick - prvej aj tretej strany, dlhodobé. Táto služba rozširuje dáta v nástroji Google Analytics.

Samotné súbory cookie nemožno využiť na Vašu identifikáciu.

 

Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pokiaľ necháte nastavenia nezmenené, budú „cookies" uložené v pamäti zariadenia, ktoré používate. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou môžu obmedzit funkčnosť navštevovaných webových stránok.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.


Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari.

 

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

IX.
Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.


2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto pravidiel o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese uvedenej nižšie. To isté platí pre prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o vás prostredníctvom týchto Stránok nazhromaždili, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať alebo vymazať.

 

Atmana s.r.o.

Hviezdoslavova 1400/14

02801 Trstená

 

Telefón: 0944732996

mail: info@navratkuzdraviu.sk

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.02.2021.

 

Novinky

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

×