Reklamačné podmienky


Reklamačné podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

Záručné podmienky

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Záruka sa nevzťahuje na:

Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí tovaru
Závady, ktoré vznikli zaobchádzaním s tovarom v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s obvyklým používaním.
Opotrebovanie tovaru vplyvom jeho používania.
Poruchy vzniknuté v dôsledku prírodných živlov.

 

1. Práva z vád tovaru

1.1. Kupujúci je povinný zásielku s tovarom, pred jej prevzatím prezrieť, či je riadne zabalená a nevykazuje poškodenia. V prípade, že je zásielka zjavne poškodená, má kupujúci právo odmietnuť jej prevzatie. To sa týka ako prevzatie tovaru od prepravcu, tak pri osobnom odbere.

1.2. Ak kupujúci zásielku prevzal, má sa za to, že zásielka bola doručená riadne a kupujúci nadobudol vlastnícke právo k doručenému tovaru.
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom pri prevzatí zásielky prehlasujete, že obal je nepoškodený.

1.3. Predávající zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri jeho prevzatí nemá vady. Ak vykazuje tovar pri jeho prevzatí vadu, ktorá je uvedená v reklamačnom protokole, prípadne inú ďalšiu vadu, má kupujúci právo bez zbytočného odkladu takú vadu oznámiť predávajúcemu.

1.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru existujúce v čase prevzatia, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia.

1.5. Ak kupujúci neoznámi vadu tovaru včas, bez zbytočného odkladu po tom čo ju zistil, alebo mohol zistiť pri včasnej prehliadke, má predávajúci právo reklamáciu takejto vady odmietnuť.

1.6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté po jeho odovzdaní kupujúcemu nešetrnou manipuláciou, iným ako obvyklým spôsobom používania, opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním a pôsobením vyššej moci.

 

2. Oznámenia vady a vybavenie reklamácie

2.1. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť oznámením u predávajúceho bez zbytočného odkladu od okamihu zistenia vady, a iba písomným oznámením doručeným do miesta podnikania na adresu: Atmana s.r.o., Hviezdoslavova 1400/14, 02801 Trstená.

 

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstránit', má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas
a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstránit'.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovat' výmenu veci, alebo ak sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhl'adom na cenu tovaru alebo závažnost' vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránitel'né vady, ak však
kupujúci nemôže pre opetovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre vačší počet vád vec
riadne užívat'.

5. Ak ide o iné neodstránitel'né vady, má kupujúci právo na primeranú zl'avu z ceny veci."

 

Uplatnenie reklamácie

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným "Reklamačným protokolom" odošlite na adresu: Atmana s.r.o., Hviezdoslavova 1400/14, 02801 Trstená. Nárok na preplatenie poštových nákladov vynaložených spotrebiteľom za spätné zaslanie zásielky k predajcovi vzniká v prípadoch doručenia poškodeného tovaru či tovar akokoľvek sa odlišujúceho od objednaného.

Výmenná zásielka musí obsahovať vyplnený formulár "Reklamačný protokol" . Na obálku alebo krabicu dopíšete text "Výmenná zásielka". K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

3.1. Kupujúci má nárok v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade odošlite nepoškodený tovar spolu s vyplneným formulárom pre vrátenie tovaru na adresu: Atmana s.r.o., Hviezdoslavova 1400/14, 02801 Trstená. Na obálku alebo krabicu dopíšete text "Odstúpenie od zmluvy". K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a  priložiť vyplnený formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy".

3.2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od jej obdržania. Ak sa predávajúci rozhodne vybaviť reklamáciu tovaru uplatnenú kupujúcim vrátením tovaru predávajúcemu a kúpnej ceny kupujúcemu, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď dostal vyššie uvedenú informáciu od predávajúceho. Predávajúci je potom povinný do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Obdobne sa postupuje v prípade riešenia reklamácie výmenou tovaru. Ak vo vyššie uvedených prípadoch kupujúci nevráti reklamovaný tovar predávajúcemu v uvedenej lehote dvoch týždňov, považuje sa táto skutočnosť za späťvzatie reklamácie kupujúcim.

3.3. Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne s kupujúcim dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť:

a) od poskytnutia služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) od predaja tovaru alebo poskytnutia služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) od predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) od predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) od predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) od predaja tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom."

 

Alternatívne riešenie sporov


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@navratkuzdraviu.sk) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

 

3. Záverečné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 22.02.2021 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti so zárukou na tovar a reklamačným konaním.

 

Formuláre:

formulár Reklamačný protokol

formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
E-mail: za@soi.sk

 

 

Novinky

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

×