Obchodné a dodacie podmienky

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, E-mail: za@soi.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.navratkuzdraviu.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.navratkuzdraviu.sk je Atmana s.r.o., Hviezdoslavova 1400/14, Trstená 02801, IČO: 50672941, DIČ: 2120415110. Spoločnosť Atmana s.r.o. je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66958/L.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.navratkuzdraviu.sk.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu).
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

2.Vkladanie tovaru do košíka
Pri názve výrobku nájdete aj možnosť vložiť ho do košíka. Dopíšte počet kusov a kliknite „Pridať do košíka". Tovar je hneď vložený a náš elektronický obchod Vás informuje, čo obsahuje Váš „Nákupný košík". Pokiaľ si prajete zmeniť počet kusov, alebo odstrániť z košíka, označte políčko "Odstrániť" pri tovare, ktorý chcete odstrániť, nákupný košík sa aktualizuje. Potom prejdite na „Dokončenie objednávky". Tu kliknite na „Registrovať" a vyplňte fakturačné údaje, prípadne adresu dodania. Keď ste už u nás nakupovali, stačí sa len prihlásiť pomocou e-mailu. Pokračujte podľa jednotlivých bodov. Pri bode „Pokračovať na súhrn objednávky", je miesto pre Vašu poznámku k objednávke potom postupujte až po „Objednávka s nutnosťou platby". Vaša objednávka je v tejto chvíli evidovaná. Vám príde e-mail s informáciami a potvrdením Vašej objednávky, ktorú Vám zašleme na Vami uvedenú adresu.

 

3. Dodanie tovaru
Objednávky vybavujeme najneskôr do 24 hodín. Doba expedície sa pohybuje v intervale od 1 do 2 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s Vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Za oneskorené dodanie tovaru spôsobené chybou pošty, kuriera nezodpovedáme.

Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky.
V prípade akýchkoľvek problémov pri práci s našou stránkou nás neváhajte kontaktovať. Uvítame všetky pripomienky a návrhy na zlepšenie.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

b) Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode a) je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- písomne oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí a to doručením v uvedenej lehote písomného odstúpenia do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty toto oznámenie podá na poštovú prepravu
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

c) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar ako i oznámenie pošlite na adresu: Atmana s.r.o, Hviezdoslavova 1400/14,  02801 Trstená.

d) Tovar Vám odporúčame zasielať ako doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

e) Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady.

 

Bližšie informácie o Odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@navratkuzdraviu.sk) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

 

5.Viazanosť  ponukou, stornovanie objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na info@navratkuzdraviu.sk  alebo telefonicky na čísle 0944732996, pokiaľ nie je už tovar odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení predajcom - mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.
Ak Kupujúci neprevezme objednaný už zaslaný tovar, bude mu účtovaný STORNO poplatok minimálne vo výške 6,50 EUR za náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Ak budú tieto náklady vyššie, predávajúci bude účtovať skutočné náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na účet predávajúceho - číslo účtu IBAN: SK8409000000005124697447.

 

6. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku alebo platbou vopred na bankový účet IBAN: SK8409000000005124697447

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady a balné.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.navratkuzdraviu.sk  V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Ak ste si zvolili spôsob platby na účet, tovar Vám bude odoslaný hneď ako bude čiastka uhradená na náš účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE A DOPRAVNÉ PODMIENKY PRE SR

 

Spôsoby doručenia:

Slovenská pošta - 2,90 Eur

Prepravná spoločnosť GLS - 2,90 Eur

Doručenie zásielky na odberné miesto Zásielkovňa.sk - 1,99 Eur

Osobný odber v Trstenej - 0 Eur

Osobný odber je možné uskutočniť v Trstenej, Hviezdoslavova 1400/14. Pri osobnom odbere je nutné tovar zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo online platobnou kartou. Osobný odber nie je spoplatnený žiadnym poplatkom a nevznikajú Vám žiadne ďalšie náklady.

 

Možnosti platby:

Bankovým prevodom: 0 Eur

Bankovým prevodom vopred na číslo účtu IBAN: SK8409000000005124697447, ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

 

Dobierka: 1,00 Eur

Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní.

 

Online platba kartou (VISA, MasterCard): 0 Eur

 

Nad 70 Eur poštovné - 0 Eur

 

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie zásielok na Slovensko.

 

 

7.Reklamačný poriadok


Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť  tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou alebo poštou. Pokiaľ zákazník už pri preberaní zistí poškodenie zásielky, odporúča sa zásielku nepreberať a dať si doručovacou službou alebo poštou vystaviť potvrdenie o poškodení. Zákazník je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať dodávateľa. E-mailom na info@navratkuzdraviu.sk  alebo telefonicky na mob.: 0944732996.  Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, dodávky nie je možné. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.

Bližšie informácie o reklamačných podmienkach nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

8.Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Ako zistím v akom stave je moja objednávka?

Každý kto vykoná objednávku cez www.navratkuzdraviu.sk môže sledovať v akom stave sa nachádza jeho objednávka:

PRIJATÁ objednávka: Hneď po dokončení objednávky Vám príde email na adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Tento automaticky generovaný email je potvrdením, že objednávka prebehla v poriadku.
V prílohe správy nájdete  usporiadané všetky potrebné informácie o Vašej objednávke.

SPRACOVANÁ objednávka: Po prihlásení sa do svojho účtu (registrovaný zákazník) môžete vidieť, že Vašu objednávku začal vybavovať náš pracovník. Objednaný tovar bude expedovaný do druhého pracovného dňa. Ak by mala byť doba expedície dlhšia, budeme Vás informovať.

EXPEDOVANÁ objednávka: Vaša zásielka bola predaná do rúk prepravcovi a je na ceste k Vám. Zákazník bude o odoslaní informovaný emailom. Vždy po podaní zásielky Vám pošleme na email podacie číslo zásielky s odkazom na sledovanie pohybu zásielky.

Každý registrovaný zákazník môže zmeny stavov svojej objednávky vidieť po prihlásení sa do svojho účtu.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2018

 

Tipy

Wellneo Gymbit Vibroshaper

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete tu.

×