Obchodné a dodacie podmienky

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, E-mail: za@soi.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.navratkuzdraviu.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.navratkuzdraviu.sk je Atmana s.r.o., Hviezdoslavova 1400/14, Trstená 02801, IČO: 50672941, DIČ: 2120415110. Spoločnosť Atmana s.r.o. je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66958/L.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.navratkuzdraviu.sk.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

 

2.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Ostornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

 

3.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

4. Dodanie tovaru

Objednávky vybavujeme najneskôr do 24 hodín. Doba expedície sa pohybuje v intervale od 1 do 2 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s Vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky.
V prípade akýchkoľvek problémov pri práci s našou stránkou nás neváhajte kontaktovať. Uvítame všetky pripomienky a návrhy na zlepšenie.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a. Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

b. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode a) je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- písomne oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí a to doručením v uvedenej lehote písomného odstúpenia do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty toto oznámenie podá na poštovú prepravu
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

c. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar ako i oznámenie pošlite na adresu: Atmana s.r.o, Hviezdoslavova 1400/14,  02801 Trstená.

d. Tovar Vám odporúčame zasielať ako doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

e. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady.

 

Bližšie informácie o Odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@navratkuzdraviu.sk) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

 

6. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku alebo platbou vopred na bankový účet IBAN: SK8409000000005124697447

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady a balné.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.navratkuzdraviu.sk  V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Ak ste si zvolili spôsob platby na účet, tovar Vám bude odoslaný hneď ako bude čiastka uhradená na náš účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE A DOPRAVNÉ PODMIENKY PRE SR

 

Spôsoby doručenia:

Slovenská pošta - 3,60 Eur

Slovenská pošta - kuriér na adresu - 4,50 Eur

Doručenie zásielky na odberné miesto Zásielkovňa.sk - 2,80 Eur

 

Možnosti platby:

Bankovým prevodom: 0 Eur

Bankovým prevodom vopred na číslo účtu IBAN: SK8409000000005124697447, ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

 

Dobierka: 1,00 Eur

Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní.

 

Nad 70 Eur poštovné - 0 Eur

 

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie zásielok na Slovensko.

 

 

7.Reklamačný poriadok


Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť  tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou alebo poštou. Pokiaľ zákazník už pri preberaní zistí poškodenie zásielky, odporúča sa zásielku nepreberať a dať si doručovacou službou alebo poštou vystaviť potvrdenie o poškodení. Zákazník je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať dodávateľa. E-mailom na info@navratkuzdraviu.sk  alebo telefonicky na mob.: 0944732996.  Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, dodávky nie je možné. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.

Bližšie informácie o reklamačných podmienkach nájdete v časti Reklamačné podmienky.

 

8.Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 22.02.2021

 

Obchodné podmienky k stiahnutiu TU

Novinky

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

×